tabela.class.php klasa php generator kodu HTML
Trzy linijki kodu...

Aby wygenerować tabelę wystarczą trzy linijki kodu!

Jeśli nie określisz pól tabeli metodą FieldEd utworzona zostanie tabela z wszystkich pól tabeli tabela

		<?php
			include('tabela5.class.php'); //dołączenie klasy tabela
			$tabela=new Tabela("tabela"); //utworzenie obiektu z parametrem "nazwa tabeli" 
			$tabela->runQuery(); //wygenerowanie tabeli
		?>
		

Wygląd wygenerowanej tabeli

L.P. id tytul opis id_autor rok_wydania stron
1 1 Tytuł książki nr 1 To jest opis książki numer 1. 1 2004 200
2 2 Tytuł książki nr 2 To jest opis dotyczący książki numer 2. 2 2006 150

Jak pobrać wartość z tabeli połączonej? To proste!

Jeśli chcemy powiązać jakiekolwiek pole tabeli z innym polem innej tabeli, to musimy użyć metody addTypeField.

W przykładzie pole id_autor wiążemy z polem imie_nazwisko tabeli autor. Polem tabeli autor wiążącym obie tabele jest pole id.

tabela.id_autor=autor.id

Dzięki temu zamiast identyfikatora autora możemy zobaczyć jego imię i nazwisko.

		<?php
			include('tabela5.class.php');
			$tabela1=new Tabela("tabela");
			$tabela1->addTypeField("id_autor","sql","imie_nazwisko;autor;id");
			$tabela1->runQuery();
		?>
		

Wygląd wygenerowanej tabeli

L.P. id tytul opis id_autor rok_wydania stron
1 1 Tytuł książki nr 1 To jest opis książki numer 1. Franciszek Nowak 2004 200
2 2 Tytuł książki nr 2 To jest opis dotyczący książki numer 2. Adam Kowalski 2006 150
Opcje dodatkowe, czyli jak zmusić tabelę do edycji, kasowania wiersza.

Metoda addRowLink ma za zadanie dodać do wiersza określone, związane z wierszem funkcje, takie jak np. kasowanie wiersza, modyfikacja danych wiersza, itp.

W zależności od potrzeb możemy wywołać zdefiniowaną przez nas wcześniej funkcję javascript lub wywołać określony link

Metoda addRowLink ma postać:

addRowLink("Opis pojawiający się po najechaniu myszką nad klawisz","skrypt.php","id","alias ikonki");

lub jeśli chcemy wywołać funkcję javascript:

addRowLink("Opis pojawiający się po najechaniu myszką nad klawisz","nazwa_funkcji_js","id","alias ikonki","zdarzenie");

	<?php
		include('tabela5.class.php');
		$tabela=new Tabela("tabela");
		$tabela->addTypeField("id_autor","sql","imie_nazwisko;autor;id");
		$tabela->addRowLink("Edycja rekordu","dodaj.php","id","edit");
		$tabela->addRowLink("Kasowanie rekordu","kasuj2_rekord","id","delete","onClick");
		$tabela->runQuery();
	?>
	

Wygląd wygenerowanej tabeli

L.P. id tytul opis id_autor rok_wydania stron Opcje
1 1 Tytuł książki nr 1 To jest opis książki numer 1. Franciszek Nowak 2004 200
Edycja rekordu
Kasowanie rekordu
2 2 Tytuł książki nr 2 To jest opis dotyczący książki numer 2. Adam Kowalski 2006 150
Edycja rekordu
Kasowanie rekordu

Nie chcę wszystkich pól tabeli, tylko niektóre

Jeśli chcemy utworzyć tabelę HTML, która zawiera tylko niektóre pola musimy użyć metody fieldEd

Parametrami są w poniższym przykładzie nazwa pola oraz nazwa nagłówka

fieldEd("nazwa_pola","tytuł_kolumny_tabeli")

Użycie tej metody daje nam możliwość określania tytułów kolumn tabeli

	<?php
		include('tabela5.class.php');
		$tabela=new Tabela("tabela");
		

		$tabela->fieldEd("tytul","Tytuł Książki");
		$tabela->fieldEd("rok_Wydania","Rok Wydania");
		$tabela->fieldEd("id_autor", "Autor Książki");
		
		$tabela->addTypeField("id_autor","sql","imie_nazwisko;autor;id");
		
		$tabela->runQuery();
	?>
	

Wygląd wygenerowanej tabeli

L.P. Tytuł Książki Rok Wydania Autor Książki
1 Tytuł książki nr 1 2004 Franciszek Nowak
2 Tytuł książki nr 2 2006 Adam Kowalski

Informacje Ogólne

Klasa PHP tabela.class.php przetwarza dane z tabeli bazy MySql i generuje na ich podstawie kod tabeli HTML.

Użycie tej klasy znacznie upraszcza pracę nad projektem. Nie musisz już żmudnie przepisywać fragmenty kodu PHP, aby przedstawić dane w tabeli HTML. Kilka linijek kodu i zadanie wykonane!